Show banner
<< Home
ימי למידה

By abra100

את.ה חבר.ת קבוצת שיח חדשה בהתאגדות שחריה, וואו כל מיני אנשים חשדים וגם אנשים שפעם היינו במחוז ביחד ועכשיו אומרים הי ביום למידה אבל תכלס אין לנו על מה לדבר
סיימתם ביום הכמת קבוצות השיח ומישהו פותח קבוצת וואטסאפ. פתאום היבנת שאין לכן שם... הלם

הסמלה וזהות זה חשוב, אבל זה מה זה חופר לקבל החלטות במשותף

מה תשלחי